Středa 24. dubna 2019 -

Sumpersko.net

Nově přidaný článek

„Vracíme vodu lesu" projekt za více než miliardu

24.04.2019 - „Vracíme vodu lesu" projekt za více než miliardu -...

Počasí

obcasny-Déšť

24.04.2019 - Středa

Teplota: 20 / 9 - obcasny-Déšť

obcasny-Déšť

25.04.2019 - Čtvrtek

Teplota: 24 / 12 - obcasny-Déšť

Sestra je členem zdravotnického týmu

06. dubna 2019 - 14:31

Zpět na seznam článků

ROZHOVOR s hlavní sestrou Nemocnice Šumperk Monikou Žaitlikovou a její zástupkyní Karlou Nikodémovou

Sestra je členem zdravotnického týmu

Sestra je členem zdravotnického týmu foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

V Nemocnici Šumperk pracuje mnoho zdravotnických profesí, které spolu velmi úzce spolupracují. Každá jednotlivá profese je při poskytování zdravotní péče nezastupitelná. Způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání definuje zákon. Ošetřovatelskou péči poskytují všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry, porodní asistentky, ošetřovatelé a sanitáři. Na komplexní péči se podílejí radiologičtí asistenti, zdravotní laboranti, laboratorní asistenti, nutriční terapeuti, zdravotně sociální pracovník, sociální pracovníci a další. Je zřejmé, že na poskytování komplexní péče se podílí velmi mnoho zdravotnických profesí a mnoho lidí nezná jejich činnost. 

Z pozice hlavní sestry můžete přiblížit, nejen Váš zástup a podřízené zařazení sester?

Mgr. Monika Žaitliková - hlavní sestra Nemocnice Šumperk foto: šumpersko.net - M. Jeřábek

Monika Žaitliková: Pozici hlavní sestry Nemocnice Šumperk zastávám od prosince 2016. Je to velmi náročná, zodpovědná, ale také krásná práce. Ze své pozice určuji strategii a koncepci v oblasti nelékařských oborů, v oblasti ošetřovatelské péče. Zodpovídám za její realizaci, hodnotím její kvalitu a bezpečnost. Vytvářím podmínky pro zavádění nových poznatků, forem a metod ošetřovatelské péče do praxe. Přímo řídím vrchní sestry, projektového manažera pro nelékařské zdravotní profese, ústavního hygienika, nutriční terapeuty, zdravotně sociálního pracovníka, sociální pracovníky, nemocniční kaplanku a zdravotní dopravní službu. V případě nepřítomnosti mne zastupuje vrchní sestra Karla Nikodémová.

Můžete představit základní profese ošetřovatelského týmu

Karla Nikodémová - zástupkyně hlavní sestry Nemocnice Šumperk foto: šumpersko.net - M. Jeřábek

Karla Nikodémová: Já, na pozici vrchní sestry, řídím a organizuji činnost zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, tak, aby byla poskytována kvalitní, bezpečná a kvalifikovaná ošetřovatelská péče ve vztahu k individuálním potřebám pacientů. Přímo řídím vedoucí sestry jednotlivých oddělení, spolupracuji s primáři a vedoucími lékaři. Všeobecná sestra poskytuje ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je udržení, podpora a navrácení zdraví. Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní a neodkladné nebo dispenzární péči. V současné době se odborná způsobilost všeobecné sestry získává studiem na vysokých či vyšších odborných školách. Všeobecná sestra je ten, kdo se velmi pečlivě stará o všechny potřeby pacienta, sleduje celkový zdravotní stav a reaguje na změny, které se dějí. Je partnerem lékaře, informuje jej o zjištěných skutečnostech a společně s ním poskytují tu nejlepší možnou péči.

FOTOREPORTÁŽ I.

Monika Žaitliková: Dětská sestra poskytuje ošetřovatelskou péči u dětí a novorozenců v obdobném rozsahu jako všeobecná sestra u dětí nad deset let a dospělých pacientů. Je samozřejmé, že péče o děti a novorozence má své specifika. Odborná způsobilost dětské sestry prochází změnami. V roce 2000 vyšly poslední dětské sestry ze střední zdravotnické školy. Od té doby se odborná způsobilost dětské sestry získávala velmi složitě. Ten, kdo chtěl tuto odbornou způsobilost získat, musel po roce 2000 vystudovat všeobecnou sestru a teprve po té mohl specializačním vzděláním získat odbornou způsobilost dětské sestry.  Od letošního roku lze odbornou způsobilost dětské sestry získat také studiem na vysoké či vyšší odborné škole.

Sestra je členem zdravotnického týmu foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

Karla Nikodémová: Praktická sestra poskytuje ošetřovatelskou péči, ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péči. Odborná způsobilost praktické sestry (dříve zdravotnického asistenta) se získává studiem na střední zdravotnické škole, odbornou způsobilost praktické sestry mají také porodní asistentky a zdravotničtí záchranáři. Praktická sestra nemůže vykonávat všechny činnosti jako všeobecná sestra. Jako nejzásadnější se mi jeví to, že praktická sestra nemůže podávat léky intravenózně (do žíly), do epidurálního katétru a cévkovat. Praktické sestry poskytují ošetřovatelskou péči na srovnatelné úrovni jako všeobecné sestry a pracují téměř na všech odděleních v naší nemocnici a jsou nepostradatelné pro všechna zdravotnická zařízení.

Sestra je členem zdravotnického týmu foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

Monika Žaitliková: Porodní asistentka poskytuje zdravotní péči v porodní asistenci, to je zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, vede fyziologický porod a poskytuje péči novorozenci. Součástí této zdravotní péče je také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Porodní asistentka ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péči. Odbornou způsobilost získává porodní asistentka studiem na vysoké škole.

Sestra je členem zdravotnického týmu foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

Karla Nikodémová: Ošetřovatelé jsou zdravotničtí pracovníci, kteří zejména provádí hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka. Pomáhají při podávání léčebné výživy pacientům, při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě je krmí, pečují o vyprazdňování pacientů, doprovází pacienty na vyšetření a mnoho dalšího. Mají nezastupitelnou úlohu v celém zdravotnickém týmu. Ošetřovatelé poskytují ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka. Ve spolupráci s lékařem se podílí na léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné a diagnostické péči. Odbornou způsobilost ošetřovatele získává ten, kdo vystudoval tříletou školu zakončenou zkouškou, nebo úspěšně zvládl akreditovaný kurz.

Nemocnice Šumperk - kurz sanitář foto: šumpersko.net - M. Jeřábek

Monika Žaitliková: Sanitáři pracují na všech odděleních. Provádí pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka pomocné a obslužné činnosti nutné k poskytování ošetřovatelské péče, diagnostické, léčebné, paliativní péče a zdravotní péče na úseku patologie. Přitom zejména provádí hygienickou péči o pacienta, pečují o hygienu prostředí, lůžka, zdravotnických prostředků. Pomáhají při polohování, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka, operačního stolu, doprovází pacienty na vyšetření a mnohé další.

Karla Nikodémová: Uvedly jsme pouze zlomek profesí nezbytných k zajištění bezpečné péče o naše pacienty. Jak jsme již opakovaně zmiňovaly - zdravotnictví je multidisciplinární obor a bez úzké spolupráce mezi obory a především spolupráce s jednotlivými lidmi bychom nikdy nebyli schopni zdárně dojít do cíle.

Kterých oddělení se týká směnný provoz?

Monika Žaitliková: Převážná část zdravotníků pracuje v nepřetržitém provozu.  Důvody jsou jasné – je třeba poskytovat zdravotní péči nepřetržitě. Nejenom lékařskou, ale i ošetřovatelskou. Nepřetržitou péči poskytují všechna lůžková oddělení Nemocnice Šumperk, centrální operační sály, radiodiagnostické oddělení, laboratoře, interní a chirurgická ambulance. Naléhavé případy jsou ošetřeny na oddělení urgentního příjmu, který je součástí centrálního příjmu. Na všech těchto odděleních pracují lékaři a výše vyjmenované nelékařské zdravotnické profese.

Sestra je členem zdravotnického týmu foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

 Sestra je členem zdravotnického týmu foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

Karla Nikodémová: Nepřetržitý provoz je velmi náročný, jelikož pracující v nepřetržitém provozu mají opakovaně narušovány přirozené biorytmy, pracují o sobotách, nedělích a svátcích a to mnohdy ve velmi stresových situacích. Skloubit rodinný život, péči o děti a domácnost nebývá snadné. Je potřeba velké tolerance nejbližších proto, aby mohli naši zdravotníci odvádět vždy tu nejlepší práci, chovat se profesionálně a s úctou k našim pacientům.

FOTOREPORTÁŽ II.

Práce sester je nezastupitelná, to veřejnost všeobecně ví, můžete zdůraznit pár bodů, které jsou dle vašeho názoru zásadní?

Monika Žaitliková:  Sestra nenahlíží na pacienta jako na diagnózu, ale snaží se mu naplnit potřeby, které vyvstávají spolu s jeho nemocí. Role sestry procházela v posledních desetiletích velkými změnami. Tradičně se na sestru nahlíželo jako na pečovatelku – na někoho, kdo poskytuje základní ošetřovatelskou péči, je pomocníkem lékaře a plní jeho ordinace.  Ale za tuto dobu došlo k velkému rozvoji medicíny i ošetřovatelství jako samostatného oboru. Začaly se uplatňovat nové technicky náročnější vyšetřovací a diagnostické metody, obrovský rozmach zaznamenala farmakoterapie. To vše klade velmi vysoké nároky na vzdělávání a specifikaci v práci všeobecných sester, které jsou nezastupitelným článkem zdravotní péče. Sestra ve své pozici vystupuje jako ošetřovatelka (pečuje o potřeby pacienta), asistentka (podílí na diagnosticko - terapeutické lékařské péči, protože připravuje nemocného k vyšetření, asistuje při něm, zajišťuje různé terapeutické činnosti ordinované lékařem od přípravy a podání léků, přes objednávání léčebné stravy, měření vitálních funkcí a jejich hodnocení, odebírá biologický materiál, cévkuje, pečuje o akutní a chronické rány, odsává z dýchacích cest a mnohé další), obhájkyně (v případě, kdy nemocný není schopen projevit své potřeby, problémy a přání, stává se jeho mluvčím, neboť prostřednictvím ošetřovatelského procesu má možnost jej dobře poznat), poradkyně (podílí se na upevňování zdraví a prevenci jeho poruch, na rozvoji soběstačnosti, učí předcházet komplikacím z omezeného pohybu a jiné), manažerka (řídí lidské zdroje).

Karla Nikodémová: Nicméně sestra sama by ve zdravotnictví nic nezmohla. Je členem zdravotnického týmu  - což  je lékař, všeobecná sestra, praktická sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotničtí záchranáři, laboranti, radiologičtí asistenti, fyzioterapeuti, sociální pracovníci, nutriční terapeuti, ošetřovatelé, sanitáři a další – to je tým, který musí být sehraný, mít důvěru a respekt jeden k druhému. Všichni členové tohoto týmu mají nezastupitelnou úlohu, každý je odborníkem ve své profesi a pouze společným úsilím mohou úspěšně zvládnout i velmi složité a mnohdy vyhrocené situace.

Mimo zdravotních sester pracuje v nemocnici i pomocný zdravotní personál. Jaká je náplň práce v Šumperku, popřípadě na pracovišti v Zábřehu?

Monika Žaitliková: Bez pomocného zdravotnického personálu si nelze poskytování zdravotní péče vůbec představit. Pomocný personál, to jsou ošetřovatelé a sanitáři, kteří jsou platnými členy zdravotnického týmu. Jsou to ti, kteří poskytují základní ošetřovatelskou péči  - provádí hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka, pomáhají při podávání léčebné výživy pacientům, při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě je krmí, pečují o vyprazdňování pacientů, doprovází pacienty na vyšetření a mnoho dalšího. Jsou to další „oči a uši“, které jsou schopny vyhodnotit změnu stavu pacienta a to nejenom fyzického a včas o této změně informovat sestry a lékaře. Díky těmto ošetřovatelům a sanitářům lze časně reagovat na patologické procesy a upravit léčbu či ošetřovatelské intervence.  

Nemocnice Šumperk - Interna Zábřeh foto: šumpersko.net - M.Jeřábek

Nemocnice Šumperk - Interna Zábřeh foto: šumpersko.net - M.Jeřábek

Karla Nikodémová: Úloha sanitářů a ošetřovatelů je stejná jak na lůžkách akutní či následné péče. Na lůžkách následné péče není tak vysoký obrat pacientů, tudíž dochází k prohlubování znalostí potřeb jednotlivých pacientů a péče může být „důvěrnější“.

Sestra je členem zdravotnického týmu foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

Sestra je členem zdravotnického týmu foto: šumpersko.net Milan Jeřábek 

Můžete zhodnotit, jak velký mají vliv investice nejen do vybavení?

Monika Žaitliková: Od roku 2015, kdy se stal majitelem Nemocnice Šumperk lékař Martin Polach, bylo do nemocnice investováno mnoho milionů korun a to nejenom do budov, zdravotnických technologií, mezd, ale také do modernizace oddělení, díky čemuž se zlepšilo pracovní prostředí zaměstnanců.  Využíváme moderní technologie, používáme nejmodernější diagnostické a přístrojové vybavení (magnetická rezonance, ultrazvuky, anesteziologické přístroje, defibrilátory, monitory vitálních funkcí, infuzní techniku.) Došlo k významné obnově lůžek, myček podložních mís a dalších zdravotnických prostředků, které usnadňují a zkvalitňují poskytovanou péči.

Sestra je členem zdravotnického týmu - ARO foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

Sestra je členem zdravotnického týmu - ARO foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

Sestra je členem zdravotnického týmu - ARO foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

Karla Nikodémová: Troufám si říci, že tyto investice velmi kladně hodnotí všichni zaměstnanci ve všech provozech. Je znát obrovské úsilí vedení nemocnice, které se kontinuálně snaží o zkvalitnění pracovních podmínek a celkovou spokojenost zaměstnanců a pacientů.

Časově náročná práce sester sebou nese pro ně i další vzdělávání. Jak to řešíte v Šumperku?

Monika Žaitliková: Nelékařští zdravotničtí pracovníci mají povinnost celoživotně se vzdělávat. Kreditní systém, který kontroloval, zda se nelékařské zdravotnické profese vzdělávají, již neexistuje, ale povinnost vzdělávat se zůstala. Jak jsem již uváděla, medicína i ošetřovatelství se neustále vyvíjí a je třeba, aby si nelékařské zdravotnické profese neustále doplňovaly či prohlubovaly své znalosti a dovednosti. Maximálně podporujeme vzdělávání – ať již prohlubování, či zvyšování kvalifikace. Umožňuje všem zdravotníkům absolvovat specializační vzdělávání, účast na konferencích a stážích, které mají přínos pro jejich odbornost. Připravujeme konference na domácí půdě, které mají za cíl vzdělávat a rozvíjet především „naše“ nelékařské zdravotnické profese.  Tím, že konference jsou pořádány na kongresovém sále naší nemocnice, je účast na konferencích pro „nelékaře“ mnohem přijatelnější, protože nemusí za vzděláváním nikam složitě cestovat.

Nemocnice Šumperk - konference na domácí půdě foto: šumpersko.net - Milan Jeřábek

 Nemocnice Šumperk - konference na domácí půdě foto: šumpersko.net - Milan Jeřábek

Náročné povolání, stresující situace, jak v této oblasti můžete pomoci podřízeným, kolegům?

Karla Nikodémová:  Povolání sestry je opravdu velmi náročné a stresující. Je to tím, že zdravotníci spolurozhodují o osudech druhých a mají odpovědnost za jejich zdraví. Stres zvyšuje mnoho práce, kumulace činností a bezpochyby také nadužívání zdravotní péče především v pohotovostním režimu. V naší nemocnici se snažíme předcházet syndromu vyhoření a snížení stresu informovaností personálu, pořádáním vzdělávacích akcí na aktuální témata (syndrom vyhoření, komunikační semináře, time management, vedení lidí, sebeobrana a jiné), správnou komunikací, dobrým kolektivem na oddělení, teambuildingovými akcemi.

Jaké výhody můžete nabídnout z Vaší pozice novým pracovníkům v Nemocnici Šumperk?

Monika Žaitliková: Vážíme si všech zaměstnanců a uvědomujeme si náročnost práce, kterou vykonávají zejména ve směnných provozech, kdy řeší každodenní starosti a snaží se skloubit pracovní povinnosti s osobními aktivitami a péčí o rodinu. Všem našim zaměstnancům v pracovním poměru, umožňujeme využívat komplexní asistenční službu ELA. Jedná se o službu nejen pro pracovníky, ale i jejich rodinné příslušníky. Poskytuje odborná řešení pomocí finančních expertů, právníků, psychologů a odborníků na oblast zdravého životního stylu - po dobu sedm dní v týdnu, čtyřiadvacet hodin denně, v neomezeném počtu dotazů, diskrétně, v pohodlí domova a zdarma.

Sestra je členem zdravotnického týmu foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

Karla Nikodémová: Nabízíme i finanční benefity a příspěvky: příplatky ke mzdě, (zvýšené zákonné příplatky, osobní ohodnocení, příplatky za vedení, ošetřovatelskou zátěž, směnnost, odbornost, riziko). Ocenění délky odborné praxe v základní mzdě u zdravotnických profesí pracujících ve směnném provoze. Určitě zajímavý je příplatek na stravné, příspěvek na penzijní připojištění ve výši šest set korun měsíčně. Důležitá je i bezúročná půjčka. Jedná se o okamžitou finanční výpomoc ve výši maximálně deset tisíc korun, kterou pomůžeme pomoci překlenout náhlou finanční tíseň.

Monika Žaitliková: Zajímavé máme i nefinanční benefity: Zkrácená týdenní pracovní doba (sedmatřicet a půl hodin), pětadvacet dnů dovolené - týden navíc oproti zákonnému nároku. Osobní dárky během roku. Oblíbené jsou vánoční akce „Kapr na vánoční stůl, „Mazanec na Velikonoce“ apod. Nezapomínáme na rekondiční cvičení pro zaměstnance i společenské akce.

Máte k dispozici i zpětnou reakci pacientů na práci sester?

Monika Žaitliková: Zpětná reakce na práci sester je samozřejmě nezbytná, pokud chceme znát spokojenost pacientů. Já osobně získávám zpětnou vazbu na práci sester tím, že procházím jednotlivá oddělení, pozoruji práci sester, hodnotím její kvalitu, táži se pacientů, jakým způsobem je jim poskytována ošetřovatelská péče, jak jsou spokojení, komunikuji s ostatními zdravotníky, nadřízenými.

Mgr. Monika Žaitlíková a Karla Nikodémová foto: šumpersko.net - M. Jeřábek

Karla Nikodémová: Zpětnou vazbu se také dovídáme ze sociálních sítí, emailovou korespondencí. Velmi zřídka se objeví nespokojený pacient – každou stížnost šetříme a vyhodnocujeme, zda se jedná o oprávněnou či neoprávněnou stížnost. Každému, kdo poskytuje zpětnou vazbu, odpovídáme. Stížností je minimum, mnohem více převažují pochvaly na ochotu a erudovanost personálu. Za to jsme samozřejmě velmi rádi.

Autor: red., S. Adoltová, foto: šumpersko.net - M. Jeřábek

Fotogalerie

Sestra je členem zdravotnického týmu     foto: šumpersko.net Milan Jeřábek

Exkluzivní Fotogalerie

Velikonoce na zámku Velké Losiny

Velikonoce na zámku Velké Losiny

Fotek: 23
Přidáno: 20.04.2019

Ceny města Šumperka 2018 - I.

Ceny města Šumperka 2018 - I.

Fotek: 82
Přidáno: 17.04.2019

Ceny města Šumperka 2018 - II.

Ceny města Šumperka 2018 - II.

Fotek: 60
Přidáno: 17.04.2019

 
Podmínky užití   |    Prohlášení o přístupnosti   |    Reklama   |    Kontakty

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.